Free Delivery in Haarlem

Welkom, Benvenuti

Algemene voorwaarden

Leverings voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedane aanbiedingen, de acceptatie daarvan evenals op alle overeenkomsten en de uitvoering daarvan.

1. Definities.

1.1 Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die met Trobia Kwaliteit Olijfolin een overeenkomst aangaat of voornemens is dit te doen.

1.2 OnderTrobia Kwaliteit Olijfolindan wel www.olijfolien.nl, gevestigd te Haarlem.

2. Toepasselijkheid.

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle doorTrobia Kwaliteit Olijfolingedane aanbiedingen, de acceptatie daarvan evenals op alle metTrobia Kwaliteit Olijfolingesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan.

2.2 Afwijkingen en wijzigingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldend indien zij doorTrobia Kwaliteit Olijfolinschriftelijk, per fax, dan wel per email zijn geschied.

3. Prijzen en prijswijzigingen.

3.1 De doorTrobia Kwaliteit Olijfolingenoemde prijzen zijn inclusief BTW in Euro en exclusief een bijdrage voor administratie- en verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Genoemde prijzen en kosten zijn uitsluitend van toepassing op leveringen in Nederland. Voor leveringen naar het buitenland zullen specifieke afspraken dienen te worden gemaakt, welke schriftelijk, per fax dan wel per email doorTrobia Kwaliteit Olijfolindienen te worden bevestigd.

3.2 Trobia Kwaliteit Olijfolinis gerechtigd, voor zover dit niet in strijd komt met de redelijkheid en billijkheid, ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet voorziene prijswijzigingen, aan opdrachtgever door te berekenen.

3.3 Trobia Kwaliteit Olijfolinheeft het recht prijzen te wijzigen en eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer opdrachtgever hierdoor wordt benadeeld, wordt opdrachtgever hierover ingelicht. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden.

4. Aanbiedingen.

4.1 Alle aanbiedingen van Trobia Kwaliteit Olijfolin zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product. Wanneer de aanbieding niet meer leverbaar is wordt:

4.1.1 de opdrachtgever een alternatief aangeboden;

4.1.2 de overeenkomst ontbonden.

5. Levering.

5.1 De levering vindt, tenzij anders is overeengekomen, plaats op het door koper opgegeven leveringsadres.

5.2 Trobia Kwaliteit Olijfolinzorgt voor de verzending, per post of per bode, nadat betaling voor de te leveren producten is ontvangen.

5.3 Trobia Kwaliteit Olijfolinis gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. Extra kosten van de nalevering wordt doorTrobia Kwaliteit Olijfolingedragen.

6. Leveringstermijn.

6.1 Op de website en in de orderbevestiging aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als exacte termijn.Trobia Kwaliteit Olijfolinis nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de levertijden.

6.2 Trobia Kwaliteit Olijfolinstelt alles in het werk om de opgegeven levertijden na te komen.

7. Betaling.

7.1 Betaling dient plaats te vinden via een iDeal betaling of cash on delivery (alleen voor leveringen in Haarlem). IndienTrobia Kwaliteit Olijfolinbuitengerechtelijke kosten moet maken om zijn vordering te incasseren, komen deze voor rekening van opdrachtgever.

8. Garantie.

8.1 Trobia Kwaliteit Olijfolingarandeert de deugdelijkheid en kwaliteit van geleverde zaken.

8.2 Onder de garantie vallen niet de gevolgen van verkeerd en ondeskundig gebruik en ondeugdelijke opslag van geleverde zaken.

8.3 De geleverde natuurproducten kunnen mogelijke smaak- en kleurverschillen geven ten opzichte van eerdere leveringen. Afwijkingen in deze kunnen niet doorTrobia Kwaliteit Olijfolinworden uitgesloten.

8.5 Trobia Kwaliteit Olijfolingarandeert dat, als de door opdrachtgever bestelde producten niet aan de verwachting van opdrachtgever voldoet, de opdrachtgever de niet aangebroken flessen binnen 14 dagen na ontvangst, zonder kosten kunnen worden geretourneerd. Het betaalde bedrag van de niet aangebroken flessen wordt binnen 30 dagen na ontvangst van de flessen doorTrobia Kwaliteit Olijfolinteruggestort. In rekening gebrachte administratie- en verzendkosten worden niet gerestitueerd.

9. Aansprakelijkheid.

9.1 De doorTrobia Kwaliteit Olijfolinte betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal - behoudens eigen opzet en grove schuld - in geen geval meer bedragen dan het overeengekomen bedrag (exclusief omzetbelasting)

9.2 Trobia Kwaliteit Olijfolinaanvaardt - behoudens eigen opzet en grove schuld - geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte schade, dwz schade die niet direct wordt veroorzaakt door zijn tekortkoming, zoals bijvoorbeeld gemaakte extra kosten, vervolgschade of schade wegens gederfde winst.

10. Klachten.

10.1 Opdrachtgever dient met betrekking tot afwijkingen in hoeveelheden van geleverde goederen, dan wel beschadigingen aan deze zaken terstond, binnen 5 werkdagen, na aflevering te reclameren. Opdrachtgever dient te reclameren door middel van:

10.1.1 Een e-mail aan info@olijfolien.nl;

10.1.2 Schriftelijk naarTrobia Kwaliteit Olijfolin, Klarenbeekstraat 52 zwart, 2013 ZH Haarlem;

10.1.3 Trobia Kwaliteit Olijfolinis gehouden zo spoedig mogelijk de reclame op juistheid te onderzoeken en binnen een redelijke termijn op de klacht te reageren.

10.2 Gebreken met betrekking tot een gedeelte van het doorTrobia Kwaliteit Olijfolingeleverde, geven opdrachtgever nimmer het recht om tot afkeuring van het geheel over te gaan.

11 Toepasselijk recht/bevoegde rechter.

11.1 Op alle overeenkomsten evenals de uitvoering daarvan, is het Nederlands recht van toepassing. Kamer van Koophandel: Noord Holland, 34359987 BTW nummer: NL349174283B01 Bank: Rabobank 153848898

Copyright © 2018 Trobia Kwaliteit Olijfolien. Powered by Zen Cart
De lekkerste Italianse Eten in Haarlem!